Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja dotycząca zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz dokumentów niezbędnych do jego przyznania

 

 1. Wniosek o świadczenie rodzinne należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania.
 2. Wnioski można składać w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie.
 3. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2021/2022 (trwający od 1.11.2021 r. do 31.10.2022 r.):

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1)  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. .


Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
 - 18 roku życia lub
 - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 - 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

zasiłek rodzinny:

 1. wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków,
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia (do wglądu),
 3. kopia karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016, poz. 1990 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej– oryginał do wglądu,
 4. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” – oryginał do wglądu
 5. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 18. rok życia,
 6. w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz karty podatkowej należy pobrać dodatkowy druk oświadczenia,
 7. oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych za 2020 r. (należy pobrać dodatkowy druk oświadczenia),
 8. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z urzędu miasta/gminy lub kserokopia nakazu płatniczego za 2020 r.,
 9. kserokopia/odpis prawomocnego wyroku sądu, orzekającego rozwód lub separację – oryginał do wglądu,
 10. kserokopia/odpis prawomocnego wyroku sądu, orzekającego alimenty – oryginał do wglądu,
 11. kserokopia/odpis prawomocnego orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka – oryginał do wglądu,
 12. kserokopia/odpis orzekającego przysposobienie prawomocnego postanowienia sądu lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – oryginał do wglądu,
 13. zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanej w 2020 r. kwoty alimentów,
 14. kserokopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych w 2020 r. alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny wraz z wyrokiem sądu w sprawie – oryginały do wglądu,
 15. dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:
 • świadectwo pracy + PIT-11 za 2020 r. (w przypadku utraty dochodu – kserokopia),
 • umowa zlecenie + PIT-11 za 2020 r. (w przypadku utraty dochodu – kserokopia),
 • zaświadczenie o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty (w przypadku podjęcia zatrudnienia);

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu;

dodatek z tytułu samotnego rodzicielstwa (gdy rodzic dziecka nie żyje lub ojciec nie uznał dziecka lub powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone):

 1. kserokopia zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka, jeżeli ojciec dziecka jest nieznany – oryginał do wglądu,
 2. kserokopia skróconego aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – oryginał do wglądu,
 3. kserokopia/odpis orzeczenia sądu w sprawie o oddalenie powództwa o alimenty – oryginał do wglądu,
 4. kserokopia/odpis orzeczenia sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka – oryginał do wglądu;

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - zamieszkiwanie:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 1. zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzające okres udzielenia urlopu wychowawczego, oraz informacja o okresie zatrudnienia (wymagany co najmniej sześciomiesięczny okres zatrudnienia przed nabyciem prawa do urlopu wychowawczego) – dodatkowy druk do pobrania,

zasilek-rodzinny-infografika.png (82 KB)

                         

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData