Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dodatek mieszkaniowy

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego oraz może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych powyżej.

Kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 • jednoosobowym - 40 %
 • wieloosobowym - 30 %

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa wart. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003.r o świadczeniach rodzinnych.

Kryterium metrażowe

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dla:

 • 1 osoby - 35m2
 • 2 osób - 40m2
 • 3 osób - 45m2
 • 4 osób - 55m2
 • 5 osób - 65m2
 • 6 osób - 70m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Liczba osób
w gospodarstwie domowym

Powierzchnia normatywna, do której jest naliczany dodatek mieszkaniowy

130% -powierzchnia użytkowa lokalu, której nie można przekroczyć aby otrzymać świadczenie 30%


150% - pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

1

osoba

35

m2

45,5

m2

52,5

m2

2

osoby

40

m2

52,0

m2

60,0

m2

3

osoby

45

m2

58,5

m2

67,5

m2

4

osoby

55

m2

71,5

m2

82,5

m2

5

osób

65

m2

84,5

m2

97,5

m2

6

osób

70

m2

91,0

m2

105,0

m2

7

osób

75

m2

97,5

m2

112,5

m2

8

osób

80

m2

104,0

m2

120,0

m2

9

osób

85

m2

110,5

m2

127,5

m2

10

osób

90

m2

117,0

m2

135,0

m2

11

osób

95

m2

123,5

m2

142,5

m2

12

osób

100

m2

130,0

m2

150,0

m2

Wydatkami za użytkowanie lokalu są:

 • czynsz;
 • koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
 • opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe;
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Wydatkiem za użytkowanie lokalu nie jest: ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, roczne opłaty przekształceniowe, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, opłaty za gaz przewodowy oraz energie elektryczną.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami za użytkowanie lokalu, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową lokalu, a kwotą stanowiącą wydatki ponoszone przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 do 4-osobowym;
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Ryczałt na zakup opału:

Jeżeli wnioskodawcy przysługuje dodatek, a lokal, który zamieszkuje nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – wówczas przysługuje ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Za wydatek stanowiący postawę obliczania ryczałtu  na zakup opału uznaje się:

 • Brak ogrzewania – 5 kWh na 1m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.
 • Brak ciepłej wody z – 20 kWh na każdego członka gospodarstwa domowego.
 • Brak gazu – 10 kWh w gospodarstwie jednoosobowym oraz równowartość 2 kWh na każdą dodatkową osobę.

Dodatkowe informacje:

 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego wójt Gminy Czerwin, w drodze decyzji administracyjnej.
 • Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 • Decyzję w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 • Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego

Odmowa następuje w wyniku stwierdzenia w przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym rażącej dysproporcji pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiścić wydatki związane z zajmowaniem lokalu, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby, lub faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny,
 • Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.
 • Zaświadczenia o wysokości dochodów brutto (pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie) z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • Dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku w przypadku, gdy wniosek składa właściciel domu jednorodzinnego.

W sytuacji, gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do dodatku mieszkaniowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem, niż wyżej wymienione, organ realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu. Organ w celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających te informacje i dane, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni. W przypadku niedostarczenia wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwinie.

 

Dodatek energetyczny

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia 2022r.

Dodatek energetyczny przysługuje:

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej należy rozumieć osobę:

 • której przyznano dodatek mieszkaniowy;
 • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
 • która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Stawka dodatku energetycznego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia 2022r. na podstawie  art. 5C ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne, wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia 2022r. wynosi:

 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 12,09 zł na miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 16,79 zł na miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 20,15 zł na miesiąc.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Wysokość limitu wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wypłacają gminy, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca  z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego należy dołączyć:

 • kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej)
 • kopię rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną /oryginały do wglądu/

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData