Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwinie

ul. Piastowska 23a, 07-407 Czerwin

tel./fax. 29/761-90-42  

biuro@poradniawczerwinie.edu.pl

www.poradniawczerwinie.edu.pl/

 

Realizacja zadań poradni wynikających z aktualnych rozporządzeń:

 • Diagnozowanie dzieci i młodzieży.
 • Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
 • Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
 • Udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycielii bibliotekami pedagogicznymi wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy.
 • Udzielanie wsparcia lub pomocy przy wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Zapewnianie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

Problemy dotyczące bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży:

 • trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia), obniżonej motywacji do nauki i absencji szkolnej;
 • trudności związanych z adaptacją w środowisku przedszkolnym lub szkolnym;
 • problemów emocjonalnych;
 • zaburzeń psychicznych;
 • deficytów rozwojowych;
 • zaburzeń rozwojowo-sensorycznych;
 • problemów pojawiających się w okresie dorastania;
 • patologii i przemocy w rodzinie;
 • wykorzystywania seksualnego;
 • prób samobójczych;
 • uzależnień;
 • braku samoakceptacji i obniżonego poczucia wartości;
 • utraty bliskiej osoby, żałoby;

Formy realizowanej pomocy:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych;
 • terapii rodziny;
 • grup wsparcia;
 • prowadzenia mediacji;
 • interwencji kryzysowej;
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji;
 • wykładów i prelekcji;
 • działalności informacyjno – szkoleniowej,

Kierunki pracy z rodzicami:

 1. „Szkoła dla rodziców” – zajęcia psychoedukacyjne, w ramach których uczestnicy dowiedzą się jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice i pogłębiać więzi w rodzinie.
 2. Spotkania dla osób współuzależnionych – funkcjonowanie w dysfunkcyjnym środowisku, sposoby postępowania.
 3. Wsparcie dla osób – ofiar przemocy w rodzinie.
 4. Ukierunkowanie form oddziaływań rodziców na dziecko:
 • z trudnościami w nauce,
 • „nie – zgranym” sensorycznie (zaburzenia przetwarzania sensorycznego; diagnoza i postępowanie),
 • ADHD,
 • mutyzmem,
 • autyzmem, Zespołem Aspergera,
 • nieśmiałym, lękowym,
 • uzależnionym (substancje psychoaktywne, Internet i inne), w okresie adolescencji.
 1. Edukacja rodziców w celu przybliżania zależności pomiędzy czasem spędzonym przed telewizorem czy komputerem oraz trudnościami w nauce (oczy nieruchome, problem z akomodacją, niska uwaga, podatność na rozdrażnienie).
 2. Sobota logopedyczna – dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych.
 3. Warsztaty Masażu Shantala (technika przeznaczona dla niemowląt i dzieci).
 4. Spotkania dla przyszłych rodziców na temat profilaktyki logopedycznej.
 5. Logopeda potrzebny od zaraz, czyli z niemowlakiem do logopedy.
 6. Spotkania dla rodziców dzieci dotkniętych zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.
 7. Wpływ nieleczonych wad wymowy na karierę szkolną dziecka – spotkania
  z rodzicami.
 8. Rozwijanie sprawności motorycznych „Duża i mała Olimpiada” (dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych); zabawy ruchowe, rywalizacja sportowa pod hasłem „Ruch to życie”.
 9. Dyżury psychologów i pedagogów w szkołach i przedszkolach.
 10. Prelekcje i wykłady dla rodziców wynikające z bieżących i dostrzeganych potrzeb w środowisku m.in.:
 • Jak pracować z dzieckiem z dysleksją.
 • Moje dziecko idzie do szkoły.
 • Postawy rodzicielskie i ich wpływ na rozwój dziecka.
 • Właściwości rozwojowe dzieci 3,4,5 i 6-letnich.
 • Planowanie kariery zawodowej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat:

 • Pomoc dla dzieci z problemami rozwojowymi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
 • Terapia ruchu rozwijającego wg metody Weroniki Sherobrne.
 • Terapia metodą Integracji Sensorycznej.
 • „Akademia brzdąca” – cykl spotkań dla małych dzieci 2-3 lata i ich opiekunów. Zajęcia w formie zabawy połączonej z wykładem dla opiekunów (różnorodna tematyka).
 • Akcja – Chociaż mam dwa lata mówię tylko mama tata – konsultacje logopedyczne dla dzieci 1- 3 roku życia.

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat:

 • Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej, rehabilitacja.
 • Zajęcia grupowe rozwijające funkcje wzrokowe biorące udział w pisaniu
  i czytaniu, w tym również uwagi i pamięci.
 • Badania pedagogiczne tempa i poprawności czytania, konsultacje porównawcze, ćwiczenia ortoptyczne.
 • Program Percepcyjno – motoryczny „Ruch dla uczenia się” – metoda terapii oparta na ruchu do stosowania z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z opóźnień w rozwoju neurologicznym.
 • Rozpoznawanie dzieci z grupy ryzyka dysleksji w ramach badań logopedycznych, pedagogicznych lub psychologicznych w przedszkolu i szkole.
 • Opracowanie programu zajęć multisensorycznych dla nauczycieli i rodziców.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów klas II-VI:

 • Terapia dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania, matematyki.
 • Psychoterapia dla dzieci z problemami dydaktycznymi i emocjonalnymi.
 • Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych.
 • Powiatowy konkurs ortograficzny „Ortofrajda”.
 • Ferie z Poradnią.
 • Wakacje z Poradnią.
 • Warsztaty dla dzieci na temat cyberprzemocy.
 • Terapia dla dzieci doznających przemocy rówieśniczej.
 • Warsztaty m.in. nt.:
 • efektywnych sposobów komunikowania się i radzenia sobie z agresją,
 • skutecznych technik uczenia się.
 • Zajęcia integracyjne i ortograficzne.

Pomoc dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

 1. Zajęcia ukierunkowujące w wyborze dalszego kształcenia i zawodu.
 2. Profilaktyka bezpieczeństwa na drodze.
 3. Warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, infoholizmu i innych.
 4. Psychoterapia dla młodzieży z problemami psychicznymi (np.: anoreksja, bulimia, depresja i inne).
 5. Warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, infoholizmu i innych.
 6. Międzygimnazjalny konkurs logicznego myślenia „Cogito ergo sum”.
 7. Zajęcia: „Jak sobie radzić ze stresem?”.
 8. Zajęcia: „Efektywnie uczymy się, gospodarujemy czasem i funduszami”.

Tematyka spotkań kierowanych do nauczycieli:

 1. Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową w szkole”.
 2. „Dysleksja – przyczyny, symptomy, prawa ucznia z dysleksją”.
 3. „Dzieci z grupy ryzyka uzależnień, jak je poznać i jak im pomóc?”.
 4. „Jak pomóc dziecku krzywdzonemu?”.
 5. Konferencja dla nauczycieli klas 0-III SP „Trudności szkolne a umiejętności wzrokowe; wczesne wykrywanie zeza ukrytego, wad wzroku”.
 6. „Jak ułatwić uczniowi rozpoczęcie nauki w klasie IV”.
 7. „Czynniki utrudniające naukę w szkole”.
 8. „Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu i w szkole”. Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz dalszej nauki – trudności w czytaniu, pisaniu, kłopoty emocjonalno – społeczne.
 9. „Wyrównywanie opóźnień neurorozwojowych celem przygotowania dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej”.

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData