Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia / Zasiłki

Podstawa prawna
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).  
Uchwała Nr XI/39/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Czerwin.

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne – świadczenie okresowe przyznawane uczniowi w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy. W przypadku uczniów i słuchaczy kolegiów służb społecznych nie może być przyznane na okres krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż okres 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Wniosek o stypendium może złożyć:

1) rodzic, prawny opiekun, pełnoletni uczeń;

2) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej.

 

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych, ponieważ nie są objęte obowiązkiem szkolnym, a jedynie rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Czerwin,
- uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto/os. w rodzinie - art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Przyznanie stypendium uwarunkowane jest występowaniem chociaż jednego z poniższych powodów:

- bezrobocie,

- niepełnosprawność,

- ciężka lub długotrwała choroba,

- wielodzietność,

- rodzina niepełna,

- brak możliwości uzyskiwania dochodów w wystarczającej dla utrzymania rodziny kwocie.

Wysokość i okres przyznania stypendium:

Miesięczne nie może być ono niższe niż 99,20 zł i wyższe niż 248,00 zł zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (art. 90d ust. 9) oraz Ustawą o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu rodziny w przeliczeniu na jedną osobę i od skali drugiego kryterium – dysfunkcji rodziny.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
3) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych;
4) Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Wymagane dokumenty do ubiegania się o stypendia szkolne

Dochody strony ustalane są w oparciu o następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie lub oświadczenie – umowa o pracę,
 • Zaświadczenie lub oświadczenie – umowa zlecenie lub umowa o dzieło,
 • Dowód otrzymania świadczenia/decyzja lub oświadczenie – renta, emerytura lub świadczenie przedemerytalne,
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranych świadczeń lub oświadczenie – zasiłek dla bezrobotnych, inne świadczenia otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej,
 • Dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, przekaz pocztowy, oświadczenie),
 • Decyzja o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych – świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
 • Dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób (wyrok sądowy, ugoda sądowa, przekaz pocztowy, przelew bankowy, oświadczenie),
 • Zaświadczenie – zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
 • Decyzja – dodatek mieszkaniowy,
 • Decyzja – dodatek energetyczny,
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych oraz dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników – dochód z gospodarstwa rolnego,
 • Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwinie (Plac Tysiąclecia 1) od dnia 1 września 2019 r. do dna 15 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2019 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30).

Refundacja kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne zostanie dokonana na podstawie dołączonych do wniosku faktur lub innych dokumentów potwierdzających faktycznie poniesione wydatki. Faktury należy dostarczać w ściśle określonych terminach:

- za okres lipiec – grudzień do dnia 15.11.2019 r.
- za okres styczeń – czerwiec do dnia 15.05.2018 r.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego 2019/2020:

1) Podręczniki,

2) Lektury, encyklopedie, słowniki, atlasy i inne książki i pomoce niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego,

3) Przybory szkolne m.in. tornister, torba szkolna, plecak szkolny, zeszyty, bloki, kalkulator, przybory geometryczne, flamastry, kredki, farby, klej, pędzle, ołówki, długopisy, papier milimetrowy, taśma klejąca, plastelina, modelina i inne materiały papiernicze/ piśmiennicze,

4) Strój sportowy, niezbędny do udziału w szkolnych zajęciach sportowych W-F : dres sportowy , bluza sportowa , spodnie dresowe, spodenki gimnastyczne (getry), koszulki gimnastyczne,

5) Obuwie sportowe na W-F (adidasy, tenisówki),

6) Strój ochronny na praktyki, przybory do nauki zawodu,

7) Komputer, monitor, oprogramowanie, części do komputera, drukarka, tusz do drukarki, papier do drukarki,

8) Multimedialne programy edukacyjne,

9) Instrumenty muzyczne do nauki gry,

10) Biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka na biurko,

11) Częściowy zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne – faktury za bilety),

12) Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwojowych.

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu z powodu śmierci rodzica, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, członka rodziny), utrata pracy przez jedynego żywiciela rodziny lub innych szczególnych okoliczności.

Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1952).

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w dwóch formach:

1) Świadczenia pieniężnego, które polega na przekazaniu środków pieniężnych (w gotówce lub przelewem). Strona decyzji nie dostarcza żadnych rachunków, kwituje jedynie odbiór świadczenia (poza przelewem),

2) Pomocy rzeczowej, w ramach której pracownicy organu przyznającego kupują przedmioty określone w decyzji, a rachunek powinien być wystawiony na ten organ.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData