Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zapytanie ofertowe

„Posiłek w domu i szkole na terenie Gminy Czerwin w 2022 roku”

Zamawiający:

GMINA CZERWIN

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie

Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Kod CPV

55524000-9: Usługi dostarczania posiłków do szkół

55521000-8: Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych

 1. Posiłki dla placówek oświatowych położonych w obrębie Gminy Czerwin.

Wykonawca biorący udział w zapytaniu ofertowym powinien zaoferować taką cenę, która będzie zawierała w sobie wszystkie nośniki kosztów (sztućce, naczynia, transport) dla okresu wykonywania zamówienia.

 1. Posiłki dla osób samotnych i rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Czerwin do miejsca zamieszkania tych osób.

Wykonawca biorący udział w zapytaniu ofertowym powinien zaoferować cenę, która będzie zawierała w sobie koszty sztućców i naczyń ale należy wyodrębnić z niej koszt dowozu za 1 kilometr, dla okresu wykonywania zamówienia.

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Każdy ciepły posiłek będzie składał się z jednego gorącego dania. Posiłki dostarczane będą na przemian: zupa (poniedziałek, środa i piątek), zupa z wkładką (wtorek i czwartek).
 4. Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400 ml+ 2 kromki chleba.
 5. Wkładka do zupy: pierogi, naleśniki, krokiety, pulpety, kopytka- 200 g.
 6. Zamawiający zastrzega sobie, aby mięso nie było podawane w dni postne.
 7. Zamawiający nie dopuszcza, żeby w ciągu tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku.
 8. Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal.
 9. Zamawiający zastrzega sobie, aby posiłki były wydawane przez wykonawcę posiłku.
 10. Posiłki winny być dostarczone przez wykonawcę wyłącznie w dni, w które odbywa się nauka w szkole.
 11. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U z 2016 r. poz. 1154) . Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.
 12. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.
 13. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z dożywiania obciążają Dyrektorów placówek.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
 • Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 • Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2022 r.

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
 2. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę,

- Oferta powinna zawierać kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, zgodnie z załącznikiem nr 1.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ops@czerwin.pl, wysłana listem bądź dostarczona osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin do dnia 5 stycznia 2022 roku do godz. 1000. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena - 100 %
 2. Sposób oceny ofert:

Kryterium „cena” - poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1 – 100 obliczone wg wzoru:

 • Posiłki dla placówek oświatowych położonych w obrębie Gminy Czerwin:

C1 = Cmin/Co x 100pkt

gdzie:

C1          - liczba punktów, (do dwóch miejsc po przecinku)

C min       - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Co           - cena oferty badanej

 • Posiłki dla osób samotnych i rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Czerwin do miejsca zamieszkania tych osób:

C2 = Cmin/Co x 100pkt

gdzie:

C2          - liczba punktów, (do dwóch miejsc po przecinku)

C min       - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Co           - cena oferty badanej

 • Koszt dowozu za 1 kilometr:

C3 = Cmin/Co x 100pkt

gdzie:

C3          - liczba punktów, (do dwóch miejsc po przecinku)

C min       - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Co           - cena oferty badanej

 • Liczba punktów ogółem:

C=C1+C2+C3

gdzie:

C            - liczba punktów oferty badanej, (do dwóch miejsc po przecinku)

C1          - liczba punktów, (do dwóch miejsc po przecinku) z pkt 1

C2          - liczba punktów, (do dwóch miejsc po przecinku) z pkt 2

C3          - liczba punktów, (do dwóch miejsc po przecinku) z pkt 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.ops.czerwin.pl. Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana umowa.

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 420
Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie
Nazwa: Zapytanie ofertowe „Posiłek w domu i szkole na terenie Gminy Czerwin w 2022 roku”
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Pęksa
Osoba, która udostępnia informację: Michał Pęksa
Data wytworzenia informacji: 30.12.2021 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 30.12.2021 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 12.01.2022 14:50:43
Rejestr zmian